زمان ها در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی

زمان ها در انگلیسی
برای درست صحبت کردن و صحیح نوشتن باید با ساختار زمان ها در انگلیسی آشنا شوید. قبل از معرفی زمان ها در انگلیسی بهتر است بدانید افعال اصلی در زبان انگلیسی سه زمان دارند مثل gone – went – written – wrote – write – یعنی زمان حال گذشته و اسم مفعول اصطلاحا به این نوع افعال فعل های بی قاعده گفته می شود چون در تغییر زمان کاملا متفاوت می شوند ولی بعضی از افعال با قاعده هستند و فقط با اضافه شدن d یا ed به انتهای آنها تغییر زمان می دهند.
مثل :
Close – closed – closed
Open – opened – opened
انواع زمان ها در انگلیسسی :
Simple present tense
۱- زمان حال ساده : قید + مفعول + زمان حال فعل + فاعل
الف : برای تکرار عادت و عادی روزمره
I go to school everyday .
She writes a letter to me every month .
They clean their house every Friday.
ب : برای بیان استعداد و توانایی
He runs very fast .
ج : برای بیان حقیقت و کارهای تغییر ناپذیر
The earth moves round the sun .
د : جایگاه قید زمان در زمان ها در انگلیسی انتهای جمله بوده به جزء قید های تکرار مثل
usually – often – always و.. که بین فاعل و فعل می آیند مثل :
I usually come home late .

یکی دیگر از زمان ها در انگلیسی
زمان حال استمراری است :
Present continuous tense
قید + مفعول + ing زمان حال فعل +am,is,are + فاعل
I am going to school now.
She is eating her lunch .
They are playing football.
الف – برای بیان کاری است که در همین لحظه صحبت در حال انجام بوده و ادامه دارد.
مثل :
We are drinking tea now.
She is speaking English at present .
ب- برای بیان کارهایی که برای مدتی ادامه خواهد داشت .
They are learning French these days.
ج- برای بیان عملی است که در آینده نزدیک بطور قطع انجام خواهد شد البته ذکر زمان آینده ضروری است. مثل :
My father is learning for Paris tomorrow.
یکی دیگر از زمان ها در انگلیسی :
Present perfect tense
قید + مفعول + اسم مفعول فعل + have , has + فاعل
She has finished her homework.
We have cleaned the rooms.

الف- کاری که در گذشته انجام شده و اثرش باقی است که معمولا از حروف اضافه since یا for استفاده می شود.
They have studied Farsi since 1378 .
She has been here for two years .
ب: برای بیان کاری که در گذشته بارها تکرار شده است .
I have seen this film many times .
یکی دیگر از زمانها در انگیسی :
زمان حال استمراری است.
Present perfect continuous tense.
قید + مفعول + ing زمان حال فعل + been + have , has + فاعل
الف : برای بیان کاری که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و هوز هم ادامه دارد و ممکن است در آینده نیز ادامه داشته باشد. مثال :
I have been watching TV since this morning .
ب : بیان کاری که در گذشته آغاز شده و به زمان حال نیز می رسد ولی دیگر ادامه ندارد .
مثال:
His friend has been eaten his food for two hours .
یکی دیگر از زمان ها در انگلیسی زمان گذشته ساده است:
Simple past tense
قید + مفعول + زمان گذشته فعل + فاعل
قید هایی که معمولا با این زمان همراه است عبارت اند از last , a go
الف : کاری که در زمان گذشته انجام گرفته مثل :
I went to school yesterday morning .
ب: کاری که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته که اغلب با یکی از قیود تکرار همراه است .
When she studied in Paris . she often went to cinema .
ج: برای بیان عادتی که در گذشته بوده ولی الان قطع شده مثال :
He used to sleep early when he was young .
یکی دیگر از زمانها در انگلیسی :
زمان گذشته استمراری است :
Past continuous tense
قید + مفعول + Ing زمان حال فعل + was, were + فاعل
الف : برای بیان کاری است که در گذشته ادامه داشته و همزمان با آن کار دیگری صورت گیرد .
مثال :
They were playing football when we arrived .
ب: برای بیان دو عملی که در گذشته همزمان در حال انجام بوده
When she was reading that book . we were looking at the window.
یکی دیگر از زمانها در انگلیسی :
زمان گذشته کامل (ماضی بعید)
Past perfect tense
قید + مفعول + اسم مفعول فعل + had + فاعل
الف : برای بیان کاری که در گذشته قبل از کار دیگری انجام شده مثل :
She had finished her homework . when we arrived .
ب : بعضی وقت ها با استفاده از before جمله تشکیل می شود . مثل :
Before you come , we had left the home .
یکی دیگر از زمانها در انگلیسی :
Past perfect continuous tense
زمان گذشته کامل استمراری است
قید + مفعول + ing زمان حال فعل + been + had + فاعل
الف : برای بیان دو عمل گذشته که یکی مقدم بر دیگری باشد و مدتی نیز ادامه داشته باشد . مثال :
She had been studying English for two years before she left there .
یکی دیگر از زمان ها در انگلیسی :
زمان آینده ساده است :
Simple future tense
قید + مفعول + زمان حال فعل + will + فاعل
الف : بیان کاری که در آینده انجام خواهد شد . مثل :
I will see him tomorrow night .
ب : برای درخواست و خواهش مثال :
Will you open the door please ?
یکی دیگر از زمانها در انگلیسی.
زمان آینده استمراری است:
Future continuous tense
قید + مفعول + ing زمان حال فعل + be + will + فاعل
الف : برای بیان دو کار هم زمان در آینده که یکی مقذم بر دیگری است.
When you call , they will be going to office .
ب: برای بیان کاری که در آینده در زمان معینی در حال انجام باشد .
He will be washing his car at 20 o’clock tomorrow.
ج. برای بیان دو کار هم زمان در آینده
When you will be reading this book . we will be writing that letter .
یکی دیگر از زمانها در انگلیسی :
زمان آینده کامل است :
Future perfect tense
قید + مفعول + اسم مفعول + have + will + فاعل
برای بیان کاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است . مثال :
When you come , he will have done his work .
یکی دیگر از زمان ها در انگلیسی :
زمان آینده کامل استمراری است .
Future perfect continuous tense
قید + مفعول + ing زمان حال فعل + been + have + will + فاعل
They will have been living here for 10 years by next week .

درباره نویسنده

125مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 مرکز آموزش گالیله . محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی و هاست ابری پارس پک